Πολιτική απορρήτου
...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα της SolarWorld AG. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις είναι εξασφαλισμένη κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες μας. Τα στοιχεία σας συλλέγονται από εμάς λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεν δημοσιεύονται, ούτε μεταβιβάζονται χωρίς λόγο σε τρίτους. Στη συνέχεια θα βρείτε ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων σας από εμάς:

1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφόσον θέσατε στη διάθεσή μας εθελοντικά προσωπικά σας δεδομένα, τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη μετάδοση πληροφοριών σε εσάς ή για την απάντηση των ερωτημάτων σας, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο μας έχετε παραχωρήσει τα στοιχεία σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μεταβιβάζονται σε τρίτους ή άλλους, μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την απάντηση ενός δικού σας ερωτήματος, καθώς και σε περιπτώσεις, στις οποίες έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων με μια συγκεκριμένη μεταβίβαση.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σε εμάς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απαιτήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων, το κλείδωμα και τη διαγραφή τους. Εφόσον το ζητήσετε, θα σας ενημερώσουμε ανά πάσα στιγμή ευχαρίστως σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα για το άτομό σας. Αν επιθυμείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και τη χρήση τους ή θέλετε να διορθωθούν, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24
53175 Bonn
Germany

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε την άδεια που μας εκχωρήσατε για την αποθήκευση των δεδομένων σας και να απαιτήσετε τη διαγραφή τους. Θα εκτελέσουμε αμέσως τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύτηκαν για εσάς. Κατά τα λοιπά, διαγραφή πραγματοποιείται όταν δεν απαιτούνται πλέον τα δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύτηκαν ή όταν δεν επιτρέπεται αποθήκευσή τους για λοιπούς νομικούς λόγους. Αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. νομικές προθεσμίες διατήρησης) για τους οποίους δεν επιτρέπεται η διαγραφή, αντί της διαγραφής πραγματοποιείται κλείδωμα των δεδομένων. Αν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24
53175 Bonn
Germany

4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταγεγραμμένα δεδομένα

Τα στοιχεία πρόσβασής σας καταγράφονται αυτομάτως με την πρόσβασή σας στις σελίδες μας ή με το άνοιγμα δεδομένων που βρίσκονται σε αυτές. Τα δεδομένα που καταγράφονται στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται για στατιστικές αξιολογήσεις, για την αξιολόγηση της χρήσης της τοποθεσίας μας στο διαδίκτυο και για τη βελτίωση της τοποθεσίας μας. Για εμάς δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων με συγκεκριμένα άτομα. Σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται συνδυασμός διαφόρων δεδομένων.

Συλλέγονται στοιχεία σχετικά με τα εξής: ζήτηση δεδομένων (όνομα αρχείου του ζητούμενου αρχείου), τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης (π.χ.: Internet Explorer 6.0), γλώσσα προγράμματος περιήγησης (π.χ.: Γερμανικά), χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα (π.χ.: Windows XP), εσωτερική ανάλυση του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, ανάλυση οθόνης, ενεργοποίηση Java script, Java ενεργό /ανενεργό, Cookies ενεργά/ανενεργά, βάθος χρώματος, URL προέλευσης, διεύθυνση IP – ανωνυμοποιείται άμεσα και διαγράφεται μετά την επεξεργασία –, ώρα πρόσβασης, κλικ, ενδεχ. περιεχόμενα της φόρμας (σε πεδία ελεύθερου κειμένου, π.χ. όνομα και κωδικός πρόσβασης, μεταδίδεται μόνο η ένδειξη "συμπληρώθηκε" ή "δεν συμπληρώθηκε"), γεωγραφικά και χρονικά στοιχεία.

Στην τοποθεσία Web μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες φόρμες, προκειμένου να μεταβιβάσετε δεδομένα σε εμάς. Εφόσον δεν πρόκειται για προσωπικά σας δεδομένα, τα στοιχεία σας αποθηκεύονται στα πεδία των φορμών και αξιολογούνται στατιστικά. Αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, αξιολογείται στατιστικά μόνο η ακύρωση της εισαγωγής ή η επιτυχής αποστολή των στοιχείων σας, εκτός κι αν μας έχετε ήδη εκχωρήσει ρητώς άδεια για τη στατιστική αξιολόγηση και αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατά τα λοιπά, συλλογή προσωπικών στοιχείων πραγματοποιείται μόνο αν και εφόσον γίνει εθελοντικά, στα πλαίσια της εγγραφής σας ή στην περίπτωση ερωτήματος (βλέπε σημείο 1.).

Google Analytics

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μια υπηρεσίας ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. ("Google"). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα Cookies για το σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια που έχουν οι επισκέψεις τους στη σελίδα, τη συχνότητα των επισκέψεων και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσής σας) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για να εκπονήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός της ιστοσελίδας και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου γενικά. Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στα πλαίσια που κάτι τέτοιο προβλέπεται από το νόμο ή εφόσον αυτοί οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα της Google.

Διεύθυνση IP

Η διεύθυνση IP σας αποθηκεύεται προσωρινά κατά την πρόσβασή σας στο σύστημά μας. Α-υτό εξυπηρετεί αποκλειστικά στην προστασία του συστήματός μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Μέσω της διεύθυνσης IP μπορεί ενδεχομένως – σε συνάρτηση με άλλα δεδομένα χρήσης (ημερομηνία, ώρα) – να αναγνωριστεί ο χρήστης. Μετά από το πολύ επτά ημέρες πραγματοποιείται ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP και η αναγνώριση του χρήστη δεν είναι πλέον δυνατή. Διατηρείται το δικαίωμα για στατιστική αξιολόγηση ανωνυμοποιημένων δεδομένων σύμφωνα με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Cookies

Για τη συλλογή στοιχείων, χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της τοποθεσίας μας διαδίκτυο τα λεγόμενα Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά χρησιμοποιούνται ώστε να κάνουμε πιο φιλικά προς το χρήστη, αποτελεσματικά και ασφαλή τα online περιεχόμενά μας. Τα Cookies δεν αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένα άτομα και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Δεν πραγματοποιείται συνδυασμός αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων. Τα περισσότερα Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς είναι τα λεγόμενα "Session-Cookies", τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Επίσης, υπάρχουν κάποια Cookies μακράς διαρκείας, μέσω των οποίων σας αναγνωρίζουμε ξανά ως επισκέπτη. Τα Cookies δεν προκαλούν καμιά ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς.

Στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να καθορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται Cookies ή όχι. Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση Cookies στις σελίδες μας στο διαδίκτυο, μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό με την αντίστοιχη αλλαγή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

5. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με τη χρήση των σελίδων μας στο διαδίκτυο συναινείτε στις παραπάνω ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση δεδομένων. Η μελλοντική αλλαγή ή/και (τεχνική εξέλιξη) της τοποθεσίας μας στο Web μπορεί να απαιτήσει αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.